JavaScript
var theClass = ".navbar ";

  $(document).ready(function(){
       $( theClass ).removeClass("bbb");
       $( theClass ).addClass("aaa");
       $( theClass ).css("top","100px");
  });

   $(window).scroll(function() { // check if scroll event happened
    if ($(document).scrollTop() > 60) { // check if user scrolled more than 50 from top of the browser window
      $( theClass ).removeClass("aaa");
      $( theClass ).addClass("bbb");
      $(".navbar-brand").removeClass("ddd");
      $(".navbar-brand").addClass("ccc");
      $( theClass ).css("top","0px");
    } else {
       $( theClass ).removeClass("bbb");
       $( theClass ).addClass("aaa");
       $(".navbar-brand").removeClass("ccc");
       $(".navbar-brand").addClass("ddd");
       $( theClass ).css("top","100px");
    }
   });
.aaa{
transition: all 0.8s ease;
background-color: rgba(255,0,255,0.3);
top: 180px;
width:85%;
height:4em;
margin:0 auto;
padding:8px;
}
.bbb{
transition: all 0.8s ease;
background-color: #bfbfbf;
top: 0px;
width:100%;
margin:0 auto;
padding:40px;
text-align:center;
}
.ccc{
transition: all 0.8s ease;
margin-left: 6px;

}
.ddd{
transition: all 0.8s ease;
margin-left: 0px;
}
HTML
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" crossorigin="anonymous">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>

<div class="navbar navbar-fixed-top aaa" >
Can be any element. Use the most with the Menu Button, Navbar
</div>

<h2>Scrool down</h2>
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Coooool!

נוספו לאחרונה

שינוי הגדרות האלמנט בגלילת החלון

אפקט המשמש בעיקר לתפריט עליון

סרטון יוטיוב רספונסיבי

כיצד נוכל להטמיע סרטון יוטיוב בפורמט רספונסיבי כך שיתאים עצמו אוטומטית לכל ההתקנים. כמו כן, בדוגמא זו הסרטון מתחיל לנגן אוטומטית עם עלית הדף

עוד קוד לשימוש בווידיאו כרקע

רקע וידאו לאתר (HTML צריך להיות בקוד רייייפלייס)

תוסף אפקט וואוו

הוראות מפורטות כיצד לשלב אפקט וואוו במערכת אדממה. אפקט זה מאפשר להציג אלמנטים באנימצייה עם גלילית החלון

אפקטים לתמונה במעבר העכבר

הוראות להוספת אפקטים במעבר העכבר מרשימת האפקטים של תצוגת רשת בקטבלוג

קודי סקריפט לבוטסראפ במערכת אדממה

בסרגל הבוטסטראפ שבעורך הוויזואלי ישנם קודים מעניינים לשימוש חלק מהקודים דורשים שימוש בסקריפט ייחודי. להלן הרשימה שימו לב: את הסקריפטים יש לשים באזור של תיבת הקוד הייחודי בדף

תפריט navbar

nav bar במיקום קבוע (כרגע נצמד למעלה אבל אפשר לשנות את המיקום שלו) מה שמיוחד בו: 1. מופיע כשיכבה על כל אלמנט אחר לדוגמה סלייד שואו 2. יכול להיות שקוף 3. פרמטרים כגון צבע וגובהה ניתן להגדיר דרך ההגדרות של התבנית

תיקון שבירת שורה לאחר תמונה

קוד לתיקון שבירת שורה לאחר התמונה שקורה כשמפעילים תמונות רספונסיביות

אלמנט נצמד לגובה מסויים

זהו קלאס של בוטסטראפ. ניתן להצמיד כל אלמנט לגובה מסויים מראש המסך. ברגע שגוללים את הדף למטה, והאלמנט מגיע לראש, הוא נצמד. בדוגמה זו, האלמנט הוא תפריט נבבר

מצגת תמונות בתוך קונטינר

דוגמא כיצד ניתן להחליף באנימצייה את תמונות הרקע של דיב (קונטיינר) ובתוך הדיב יש תוכן